Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 2566

ข่าวสาร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวสาร

นำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

ข่าวสาร

สัมมนาการบริหารการศึกษาในยุคการปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมนักบริหารมืออาชีพ

1 2 3 5