Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 2/2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2566

คำสั่ง/ประกาศ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

1 2 3 4