นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนเอกศึกษา

0

                        วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา นำโดย ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนเอกศึกษา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตาม ประเมินผล และแนะแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดย ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกศึกษา ให้การตอนรับ

Share.

About Author

Leave A Reply