เลื่อนพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเเละมอบครุยบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564

0

🔶️ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มจร ขอนเเก่น

⭐️ประกาศเลื่อนพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเเละมอบครุยบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564

🔶️จากเดิมวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็นวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564

🔹️เนื่องด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทางจังหวัดได้ประกาศให้หน่วยงานราชการ เเละสถานศึกษางดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ เเละประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔶️ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนเเก่น จึงขอเลื่อนพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเเละมอบครุยบัณฑิต ประจำปี 2564

🔶️🔹️ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ความรุนแรงของ COVID-19 และตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

Share.

About Author

Leave A Reply