การตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

0

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มรภ.ชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คลายเดช มจร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.06 คะแนน ทางหลักสูตรขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้การชี้แนะแนวทางในการประเมินครั้งนี้ ทางหลักสูตรจะนำคำแนะนำของท่านไปปรับใช้เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

Share.

About Author

Leave A Reply