Author Anyada Tasao

คำสั่ง/ประกาศ
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่ง/ประกาศ
0

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตารอบที่ ๓)

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรม
0

กิจกรรมเสริมหลักสูตร วันรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๕ และกิจกรรมการเสวนา “การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย”

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ข่าวสาร
0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรม
0

กิจกรรมโฮมรูมระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น”

1 2 3 6