ติตต่อที่

ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ห้อง ๑๑๔ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

เลขาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์

โทร ๐๙๓-๕๑๕-๓๕๔๕

อีเมล์: pagsa.2522@gmail.com

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ชัยรัตน์ มาสอน

โทร ๐๘๖-๐๕๑-๕๕๙๖

อีเมล์: chairat_siripunyo@hotmail.com