Browsing: กิจกรรม

กิจกรรม 33106970_213702792565764_4639617651042156544_n
0

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เลขานุการหลักสูตรและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา…