การบริหารจัดการหลักสูตร

การบริหารจัดการหลักสูตร

               ๑) หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนามีรูปแบบการบริหาร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร

               ๒) อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ควบคุมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินของ สกอ.

               ๓) อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตลอดทั้ง อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวสังเขปประจำวิชาและรายละเอียดประจำวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียน