อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

๑) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
๒) กรมการศาสนา
๓) รับราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔) อนุศาสนาจารย์ ๔ เหล่าทัพและอนุศาสนาจารย์กรมราชทัณฑ์
๕) นักวิชาการอิสระและวิทยากรอบรม