โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

               ๑) แผน ก แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗  หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า เทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต
               ๒) แผน ข  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทําสารนิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต
               โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต

แผน ข/หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

(๑๕)

(๑๕)

๓. หมวดวิชาเอก

๑๒

๑๒

๔. หมวดวิชาเลือก

๑๒

๕. วิทยานิพนธ์

๑๒

-

๖. สารนิพนธ์

-

รวมทั้งสิ้น

๓๙

๓๙

รายวิชาในหลักสูตร

               (๑) แผน ก แบบ ก (๒)
                              วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จํานวน ๙ หน่วยกิต

๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐  ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist  Philosophy
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Research Methodology in Buddhism
๓ (๓-๐-๖)

                              วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จํานวน ๑๕ หน่วยกิต

๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๐  ๒๐๕ กรรมฐาน
Buddhist Meditation
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
Seminar on Thesis
(๓) (๓-๐-๖)
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
Usage of Pali I
(๓) (๓-๐-๖)
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
Usage of Pali II
(๓) (๓-๐-๖)

                              วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒ หน่วยกิต

๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Selected Buddhist Works
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism
๓ (๓-๐-๖)

                              วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กําหนดให้ไม่น้อยกว่า จำนวน ๖ หน่วยกิต

๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
Buddhism and Modern Sciences
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
Buddhism and Thai Wisdom
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
Inter-Religious  Dialogue
๓ (๓-๐-๖)

                              วิทยานิพนธ์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต

๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
Thesis
  ๑๒  หน่วยกิต

               (๒) แผน ข
                              วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จํานวน ๙ หน่วยกิต

๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Tipitaka Analysis
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๐  ๑๐๒ พุทธปรัชญา
Buddhist  Philosophy
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒  ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
Research Methodology in Buddhism
๓ (๓-๐-๖)

                              วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จํานวน ๑๕ หน่วยกิต

๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๐  ๒๐๕ กรรมฐาน
Buddhist Meditation
(๓) (๓-๐-๖)
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์
Seminar on Thesis
(๓) (๓-๐-๖)
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑
Usage of Pali I
(๓) (๓-๐-๖)
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒
Usage of Pali II
(๓) (๓-๐-๖)

                              วิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒ หน่วยกิต

๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
Theravada Buddhism
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Selected Buddhist Works
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism
๓ (๓-๐-๖)

                              วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กําหนดให้ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๒ หน่วยกิต

๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๑ ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน
New-Buddhist Movements in Contemporary World
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๓ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
Buddhism and Modern Sciences
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
Buddhism and Thai Wisdom
๓ (๓-๐-๖)
๖๐๒ ๓๑๕ สานเสวนาทางศาสนา
Inter-Religious  Dialogue
๓ (๓-๐-๖)

                              สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต

๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์
Research Paper
๖  หน่วยกิต