โครงสร้างหลักสูตร

?????????????????

               ?) ??? ? ??? ? (?) ??????????????????????? ??  ???????? ?????????????????????????? ???????? ?? ????????
               ?) ??? ?  ??????????????????????? ?? ???????? ???????????????????????????????? ? ????????
               ????????????????? ??????? ??? ? ??? ? (?) ?????? ? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????? ?.?. ????  ??????

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต

แผน ข/หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

(๑๕)

(๑๕)

๓. หมวดวิชาเอก

๑๒

๑๒

๔. หมวดวิชาเลือก

๑๒

๕. วิทยานิพนธ์

๑๒

-

๖. สารนิพนธ์

-

รวมทั้งสิ้น

๓๙

๓๙

?????????????????

               (?) ??? ? ??? ? (?)
                              ???????????????????????? ?????? ? ????????

???  ??? ???????????????????
Tipitaka Analysis
? (?-?-?)
???  ??? ??????????
Buddhist  Philosophy
? (?-?-?)
???  ??? ???????????????????????????????
Research Methodology in Buddhism
? (?-?-?)

                              ??????????????????????????? ?????? ?? ????????

??? ??? ??????????????????????
Buddhism in English
(?) (?-?-?)
???  ??? ???????
Buddhist Meditation
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????????
Seminar on Thesis
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????? ?
Usage of Pali I
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????? ?
Usage of Pali II
(?) (?-?-?)

                              ??????? ????????????????????????????????? ????? ?? ????????

??? ??? ??????????????????
Theravada Buddhism
? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????
Mahayana Buddhism
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????????
Selected Buddhist Works
? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????
Seminar on Buddhism
? (?-?-?)

                              ????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????? ? ????????

??? ??? ???????????????????????????????????
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????????
New-Buddhist Movements in Contemporary World
? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????
Buddhism and Modern Sciences
? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????
Buddhism and Thai Wisdom
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????
Inter-Religious  Dialogue
? (?-?-?)

                              ??????????? ?????? ?? ????????

??? ??? ???????????
Thesis
  ??  ????????

               (?) ??? ?
                              ???????????????????????? ?????? ? ????????

???  ??? ???????????????????
Tipitaka Analysis
? (?-?-?)
???  ??? ??????????
Buddhist  Philosophy
? (?-?-?)
???  ??? ???????????????????????????????
Research Methodology in Buddhism
? (?-?-?)

                              ??????????????????????????? ?????? ?? ????????

??? ??? ??????????????????????
Buddhism in English
(?) (?-?-?)
???  ??? ???????
Buddhist Meditation
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????????
Seminar on Thesis
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????? ?
Usage of Pali I
(?) (?-?-?)
??? ??? ?????????????? ?
Usage of Pali II
(?) (?-?-?)

                              ??????? ????????????????????????????????? ????? ?? ????????

??? ??? ??????????????????
Theravada Buddhism
? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????
Mahayana Buddhism
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????????
Selected Buddhist Works
? (?-?-?)
??? ??? ??????????????????
Seminar on Buddhism
? (?-?-?)

                              ????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ????????

??? ??? ???????????????????????????????????
Buddhist Ethics and Contemporary Social Problems
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????????????????
New-Buddhist Movements in Contemporary World
? (?-?-?)
??? ??? ?????????????????????????????
Buddhism and Modern Sciences
? (?-?-?)
??? ??? ???????????????????????????
Buddhism and Thai Wisdom
? (?-?-?)
??? ??? ????????????????
Inter-Religious  Dialogue
? (?-?-?)

                              ????????? ? ????????

??? ??? ?????????
Research Paper
?  ????????