การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตร

               ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
               ๒) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๓) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย