ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

               รหัสหลักสูตร :  ๒๕๔๖๑๘๕๑๑๐๒๒๐๑
               ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
               ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Master of  Arts  Program  in  Buddhist  Studies


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อเต็มภาษาไทย  :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
               ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Master of Arts  (Buddhist Studies)
               ชื่อย่อภาษาไทย  :  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (Buddhist Studies)


วิชาเอก

               –


จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๙ หน่วยกิต

               ๑) แผน ก แบบ ก (๒)  จำนวน ๓๙ หน่วยกิต
               ๒) แผน ข                    จำนวน ๓๙ หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

               ๑. รูปแบบ
                              หลักสูตรระดับปริญญาโท

               ๒. ภาษาที่ใช้ 
                              ภาษาไทย

               ๓. การรับเข้าศึกษา
                              รับนิสิตไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

               ๔. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                              เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

               ๕. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา


สถานภาพของหลักสูตร

               ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
               ๒) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๓) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

               หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑