โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563)


1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.


3.วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

                หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่น มั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม กับมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ


4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กับกฎหมายอื่นๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ และสามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม
                2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
                3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคลหรือสังคมที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส
                4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี
                5 เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์สำหรับคณะสงฆ์ เนื่องจากคณะสงฆ์ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม


5. โครงสร้างหลักสูตร

                โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112
หน่วยกิต
     2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
15
หน่วยกิต
     2.2 วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
97
หน่วยกิต
          2.2.1 วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย)
85
หน่วยกิต
          2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)
12
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รวม 148 หน่วยกิต

6. รายวิชาในหลักสูตร

     6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ได้แก่

          ก. วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต

000 101 มนุษย์กับสังคม 2 (2-0-4)
000 102 กฎหมายทั่วไป 2 (2-0-4)
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) (2-0-4)
000 108 ปรัชญาเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 109 ศาสนาทั่วไป 2 (2-0-4)
000 114 ภาษากับการสื่อสาร 2 (2-0-4)
000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 (2-0-4)

          *หมายเหตุ : รายวิชา 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต


          ข. วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจำนวน 12 หน่วยกิต

000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย 2 (2-0-4)
000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
000 105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4)
000 106 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 (2-0-4)
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 118 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 119 ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 120 ภาษาไทยเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 121 ภาษาไทยชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 128 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 129 ภาษาจีนชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 130 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 131 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 135 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 136 ภาษาฮินดีชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 211 วัฒนธรรมไทย 2 (2-0-4)
000 212 มนุษย์กับอารยธรรม 2 (2-0-4)
000 213 ชีวิตกับจิตวิทยา 2 (2-0-4)
000 241 วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 2 (2-0-4)
000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4)
000 264 สันติศึกษา 2 (2-0-4)
000 265 ภาวะผู้นำ 2 (2-0-4)
000 266 หลักธรรมาภิบาล 2 (2-0-4)


     6.2 หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
          6.2.1 วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน 15 หน่วยกิต
          นิสิตต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 1 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 8 หน่วยกิต
000 144 วรรณคดีบาลี (2)(2-0-4)
000 145 บาลีไวยากรณ์ (2)(2-0-4)
000 146 แต่งแปลบาลี (2)(2-0-4)
000 147 พระไตรปิฎกศึกษา 2 (2-0-4)
000 148 พระวินัยปิฎก 2 (2-0-4)
000 149 พระสุตตันตปิฎก 2 (2-0-4)
000 150 พระอภิธรรมปิฎก 2 (2-0-4)

     ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 6 หน่วยกิต
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา 2 (2-0-4)
000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา (2)(2-0-4)
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2 (2-0-4)
000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (2)(2-0-4)
000 262 ธรรมนิเทศ (2)(2-0-4)
000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 (2-0-4)


     ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 1 หน่วยกิต
000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2)(2-0-4)
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1 (1-2-4)
000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2)(1-2-4)
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 (1)(1-2-4)
000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2)(1-2-4)
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 (1) (1-2-4)
000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 (1) (1-2-4)

      *หมายเหตุ : รายวิชา 000 144, 000 145, 000 146, 000 259, 000 261, 000 262, 000 151, 000 253, 000 254, 000 355, 000 356, 000 457 เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

      6.2.2 วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) จำนวน 97 หน่วยกิต
           1) วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) จำนวน 85 หน่วยกิต
           นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับทางกฎหมายทุกรายวิชา จำนวน 38 รายวิชา ดังนี้
408 201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2 (2-0-4)
408 202 หลักกฎหมายเอกชน 2 (2-0-4)
408 203 หลักกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4)
408 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6)
408 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 (3-0-6)
408 206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3 (3-0-6)
408 207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 2 (2-0-4)
408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6)
408 209 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
408 310 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3 (3-0-6)
408 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 2 (2-0-4)
408 312 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน 2 (2-0-4)
408 313 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 2 (2-0-4)
408 314 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2 (2-0-4)
408 315 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 2 (2-0-4)
408 316 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 (2-0-4)
408 317 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด 2 (2-0-4)
408 318 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2 (2-0-4)
408 319 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)
408 320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 2 (2-0-4)
408 321 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 2 (2-0-4)
408 322 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 2 (2-0-4)
408 323 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2 (2-0-4)
408 324 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 (2-0-4)
408 425 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2 (2-0-4)
408 426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 (2-0-4)
408 427 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2 (2-0-4)
408 428 กฎหมายลักษณะพยาน 2 (2-0-4)
408 429 นิติปรัชญาแนวพุทธ 3 (3-0-6)
408 430 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4)
408 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2 (2-0-4)
408 432 กฎหมายการคลัง 2 (2-0-4)
408 433 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2 (2-0-4)
408 434 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2 (2-0-4)
408 435 หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย 2 (2-0-4)
408 436 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 (3-0-6)
408 437 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 2 (2-0-4)
408 438 กฎหมายภาษีอากร 2 (2-0-4)

           2) วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) จำนวน 12 หน่วยกิต
           นิสิตต้องเลือกเรียนวิชากฎหมาย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
408 439 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
408 440 กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
408 441 กฎหมายเกี่ยวกับการลงนิคหกรรม 3 (3-0-6)
408 442 สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ 3 (3-0-6)
408 443 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-6)
408 444 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 (3-0-6)
408 445 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
408 446 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
408 447 กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง 3 (3-0-6)
408 448 กฎหมายเลือกตั้ง 3 (3-0-6)
408 449 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 (3-0-6)
408 450 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)
408 451 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 3 (3-0-6)
408 452 กฎหมายรัฐสภา 3 (3-0-6)
408 453 สัมมนากฎหมายอาญา 3 (3-0-6)
408 454 การสืบสวนและสอบสวน 3 (3-0-6)
408 455 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3 (3-0-6)
408 456 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 3 (3-0-6)
408 457 สิทธิมนุษยชน 3 (3-0-6)
408 458 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 (3-0-6)
408 459 นิติเวชศาสตร์ 3 (3-0-6)
408 460 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 (3-0-6)
408 461 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
408 462 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 3 (3-0-6)
408 463 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
408 464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
408 465 กฎหมายว่าด้วยการจัดการทางการศึกษา 3 (3-0-6)
408 466 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3 (3-0-6)
408 467 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร 3 (3-0-6)
408 468 กฎหมายศุลกากร 3 (3-0-6)
408 469 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
408 470 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 3 (3-0-6)
408 471 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3 (3-0-6)
408 472 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย 1 3 (3-0-6)
408 473 ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย 2 3 (3-0-6)
408 474 การเจรจาและการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
408 475  กฎหมายทหาร 3 (3-0-6)


6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
      นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต
     หมายเหตุ : คำอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจำวิชา
     1. รหัสประจำวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
           1) เลข 3 ตัวแรก = ตัวที่ 1 แสดงคณะ ตัวที่ 2 – 3 แสดงสาขาวิชา
           2) เลข 3 ตัวหลัง = ตัวที่ 1 แสดงปีการศึกษา ตัวที่ 2 – 3 แสดงชื่อวิชา 2 หน่วยกิตประจำวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น 3 (3-0-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์