พระครูปริยัติสารการ, ดร.

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์

สถานที่เกิด จังหวัด มหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบล
ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๓๕ หมู่ที่ ๒ วัดท่าน้ำพอง ต. น้ำพอง อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น ๔๐๓๑๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ทางธรรม เปรียญธรรม สี่ ประโยค (ป.ธ.๔) สถาบัน แม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ นักธรรมชั้น เอก (น.ธ.เอก) สถาบัน แม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา วัฒนธรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาโท ศศ.ม. สาขา ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบัน ราชภัฏเลย พ.ศ.๒๕๔๖ ปริญญาโท ร.ม. สาขา รัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๕๓ ปริญญาโท น.ม. สาขา กฎหมายมหาชน สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๕๙ ปริญญาตรี ศน.บ. สาขา ภาษาอังกฤษ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๖
งานคณะสงฆ์ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. เรื่อง “ วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์