แผนการจัดการเรียน

แผนการจัดการศึกษา
ในแต่ละปีและภาคการศึกษา

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๔

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๘

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติและการวิจัยเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๑ ๒๐๒ ๔๐๒ ๔๐๙ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๐

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐  แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๑  วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๒  ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๖

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) (๒-๐-๔)
๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๒

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์) ๖ หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)  
๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๐-๖-๖)
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
  XXXXXX XXXXXX   ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือกเสรี  จำนวน ๖ หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิต ๒๐