แผนการจัดการเรียน

แผนการจัดการศึกษา
ในแต่ละปีและภาคการศึกษา


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
000 101 มนุษย์กับสังคม 2 (2-0-4)
000 102 กฎหมายทั่วไป 2 (2-0-4)
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา* (2)(2-0-4)
000 109 ศาสนาทั่วไป 2 (2-0-4)
000 114 ภาษากับการสื่อสาร 2 (2-0-4)
000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 144 วรรณคดีบาลี* (2)(2-0-4)
000 147 พระไตรปิฎกศึกษา 2 (2-0-4)
000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1* (2)(1-2-4)
รวม 16

* วิชาไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย 2 (2-0-4)
000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
000 108 ปรัชญาเบื้องต้น 2 (2-0-4)
000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 2 (2-0-4)
000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-4)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 145 บาลีไวยากรณ์* (2)(2-0-4)
000 148 พระวินัยปิฎก 2 (2-0-4)
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1 (1-2-4)
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา 2 (2-0-4)
รวม 15

*วิชาไม่นับหน่วยกิต
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
000 211 วัฒนธรรมไทย 2 (2-0-4)
000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 (2-0-4)
000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 146 แต่งแปลบาลี* (2)(2-0-4)
000 149 พระสุตตันตปิฎก 2 (2-0-4)
000 150 พระอภิธรรมปิฎก 2 (1-2-4)
000 159 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา* (2)(2-0-4)
000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3* (2)(1-2-4)
000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ* (2)(2-0-4)
000 262 ธรรมนิเทศ* (2)(2-0-4)
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2 (2-0-4)
408 202 หลักกฎหมายเอกชน 2 (2-0-4)
408 203 หลักกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4)
รวม 16

*วิชาไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4* (1)(1-2-4)
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2 (2-0-4)
000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 (2-0-4)
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6)
408 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 (3-0-6)
408 206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3 (3-0-6)
408 207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 2 (2-0-4)
408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6)
408 209 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 21

*วิชาไม่นับหน่วยกิต
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5* (2)(1-2-4)
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 310 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3 (3-0-6)
408 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 3 (3-0-6)
408 312 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน 2 (2-0-4)
408 313 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 2 (2-0-4)
408 314 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2 (2-0-4)
408 315 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 2 (2-0-4)
408 316 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 (2-0-4)
408 317 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด 2 (2-0-4)
408 318 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 2 (2-0-4)
รวม 19

*วิชาไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6* (1)(1-2-4)
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 319 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)
408 320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3 (3-0-6)
408 321 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 2 (2-0-4)
408 322 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 2 (2-0-4)
408 323 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2 (2-0-4)
408 324 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 (2-0-4)
xxx xxx วิชาเลือกทางกฎหมาย 3 (3-0-6)
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
รวม 20

*วิชาไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
000 357 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7* (1)(1-2-4)
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 425 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2 (2-0-4)
408 426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 (2-0-4)
408 427 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2 (2-0-4)
408 428 กฎหมายลักษณะพยาน 2 (2-0-4)
408 429 นิติปรัชญาแนวพุทธ 3 (3-0-6)
408 430 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4)
408 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2 (2-0-4)
xxx xxx วิชาเลือกทางกฎหมาย 3 (3-0-6)
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
รวม 21

*วิชาไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับทางกฎหมาย
408 432 กฎหมายการคลัง 2 (2-0-4)
408 433 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2 (2-0-4)
408 434 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2 (2-0-4)
408 435 หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย 2 (2-0-4)
408 436 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 (3-0-6)
408 437 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 2 (2-0-4)
408 438 กฎหมายภาษีอากร 2 (2-0-4)
xxx xxx วิชาเลือกทางกฎหมาย 3 (3-0-6)
xxx xxx วิชาเลือกทางกฎหมาย 3 (3-0-6)
รวม 21