คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์