อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


          ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถที่จะดำรงสมณเพศหรือดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการได้ และสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ
               1) ผู้พิพากษา/ตุลาการ
                2) พนักงานอัยการ
                3) ตำรวจ
                4) พนักงานฝ่ายปกครอง
                5) ทนายความ
                6) ผู้สอนในสถานศึกษา
                7) นิติกร
                8) ที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
                9) รับราชการ
                ฯลฯ

                   **หมายเหตุ ทั้งนี้ในบางวิชาชีพต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ