อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูปริยัติสารการ, ดร.

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 4 ประโยค
                      น.บ. (นิติศาสตร์)
                      ศน.ม. (ภาษาอังกฤษ)
                      ร.ม. (รัฐศาสตร์)
                      น.ม. (กฎหมายมหาชน)
                      ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา)
                      ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                      นบท. (เนติบัณฑิตไทย)
                      น.ม. (นิติศาสตร์)
                      ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                      น.ม. (นิติศาสตร์)
                      ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
                      Ph.D. (Social Science)
                      Ph.D. (Political Science)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                       น.ม. (นิติศาสตร์)
                       กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
                       Ph.D. (Social Science)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

นายชยพัทธ์ ยางศรี

วิทยฐานะ  : น.บ. (นิติศาสตร์)
                    ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
                    น.ม. (นิติศาสตร์)
                    สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :