อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระครูปริยัติสารการ, ดร.

วิทยฐานะ  : นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 4 ประโยค
                      น.บ. (นิติศาสตร์)
                      ศน.ม. (ภาษาอังกฤษ)
                      ร.ม. (รัฐศาสตร์)
                      น.ม. (กฎหมายมหาชน)
                      ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา)
                      ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ (คะณชัย)

วิทยฐานะ  : รป.บ.
                      พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                      น.บ.
                      ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
                      น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                      นบท. (เนติบัณฑิตไทย)
                      น.ม. (นิติศาสตร์)
                      ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

นายธงชัย ผลรุ่ง

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                       น.ม. (นิติศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล

วิทยฐานะ  :  น.บ. (นิติศาสตร์)
                       น.ม. (นิติศาสตร์)
                       กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
                       Ph.D. (Social Science)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


นายชยพัทธ์ ยางศรี

วิทยฐานะ  : น.บ. (นิติศาสตร์)
                    ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
                    น.ม. (นิติศาสตร์)
                    สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

นายกิตติทร สุดประเสริฐ

วิทยฐานะ  : ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ
                      น.บ.
                      ศศ.บ. (การเมืองการปกครอง )
                      ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา)
ที่ทำงาน : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :