การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558

2. เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

5. คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

6. คณะกรรมการประจำวิทยาลัยเขตขอนแก่น มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

7. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

8. สภามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุทธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563