การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

๑. ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

        ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

       ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑