นายชยพัทธ์ ยางศรี

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านห้วยฮวก ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต. โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาโท สส.ม. สาขา สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาโท น.ม. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ศษ.บ. สาขา บริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๘ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๗
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๒๒ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่งครูผู้สอน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ๑๑ กับยายน ๒๕๖๐ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. ความคิดเห็นขอผู้นำชุมชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์