ดร.ภพธร แก้วขัน

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา - น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พธ.ด. สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ป. วิชาว่าความ สำนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - ภพธร แก้วขัน “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเช่าพระเครื่อง” วารสาร Joumal of Buddhist Education and Research มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ ๑๐ ฉับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์