พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ (คะณชัย)

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา พ.ศ. 2550 สำเร็จรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553 สำเร็จพุทธศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555 สำเร็จศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 สำเร็จนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์