ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ. ต. อ. บ้านผาง จ. ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต. โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
การศึกษา ทางธรรม เปรียญธรรม เก้า ประโยค (ป.ธ. ๙) สถาบัน แม่กองบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา Ph.D. ( Social Science) สถาบัน Magudh University พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโท กศ.ม. สาขา การศึกษามหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาโท น.ม. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๒๔
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. เรื่อง “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒. เรื่อง “ วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์