ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.บุรีรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๑๙ หมู่ ๒๐ ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๒ ปริญญาโท น.ม. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๗ นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สถาบันสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาตรี น.บ. สาขา นิติศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๓๖
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. เรื่อง “กฎหมายกับความยุติธรรม” เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒. เรื่อง “ วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์