ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.บุรีรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๑๙ หมู่ ๒๐ ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา - น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ป. วิชาว่าความ สำนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร, “กฎหมายกับความยุติธรรม” เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร, “ วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ NIC ๒๐๑๘ Mcukk วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร, “กลยุทธพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ”วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์