โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ๒๕๕๘๑๘๕๑๑๐๑๐๙๑
ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) LL.B

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของแนวคิด “พัฒนาความรู้ เคียงคู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านกฎหมาย” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ๑.เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่างๆ และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ให้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
           ๒. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม การพัฒนาสังคม โดยการช่วยปกป้องพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้การช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อการมีส่วนรวมทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนรวมในการปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
           ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย ตลอดจนฝึกฝนให้สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณี โดยรู้จักใช้เหตุผล เข้าใจ สาระผลสำคัญและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไปพัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนาสังคมส่วนรวม
           ๔. เพื่อผลิตบุคลลากรทางด้านนิติศาสตร์สำหรับคณะสงฆ์ เนื่องจากคณะสงฆ์ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม

๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

           ๑. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
           ๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
           ๓. คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
           ๔. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
           ๕. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
           หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖. โครงสร้างหลักสูตร

        โครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเอก (เฉพาะด้าน) วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ดังนี้

        ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ๓๐    หน่วยกิต

        ๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                        ๑๑๔ หน่วยกิต

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๑๕หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ๙๙หน่วยกิต
      ๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ด้านนิติศาสตร์ ๑๐หน่วยกิต
      ๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร์ ๘๙หน่วยกิต

        ๓. วิชาเลือกเสรี                                      ๖    หน่วยกิต

                        รวม                                   ๑๕๐ หน่วยกิต

๗. รายวิชาในหลักสูตร

        ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ๓๐    หน่วยกิต

        ๗.๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                     ๑๑๔ หน่วยกิต

                ๗.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา                         ๑๕    หน่วยกิต

                ๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน                             ๙๙    หน่วยกิต

                        ๗.๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ด้านนิติศาสตร์ ๑๐ หน่วยกิต

๔๐๘ ๒๐๑ นิติปรัชญาแนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๐๓ กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๔๐๔ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๔๐๕ สัมมนานิติศาสตร์แนวพุทธ ๒ (๒-๐-๔)

                        ๗.๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ ๘๙ หน่วยกิต

๔๐๘ ๒๐๖ หลักกฎหมายมหาชน ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๒๐๗ หลักกฎหมายเอกชน ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๒๐๙ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๑กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน   ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๓๑๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนัน ขันต่อ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๖ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๗ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทและสมาคม๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๒๐กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๒๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๒๒ กฎหมายอาญา ๑ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๓๒๓ กฎหมายอาญา ๒ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๔ กฎหมายอาญา ๓ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๖กฎมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๐ กฎหมายการคลัง ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๔๓๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๔๓๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๔๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๔กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๕ กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๖ กฎหมายภาษีอากร ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๗ กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๘ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๓๙ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๐ การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย๓ (๓-๐-๖)

        ๗.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

๔๐๘ ๔๔๑ สิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๒ การสืบสวนและสอบสวน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๓ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๔ กฎหมายศุลกากร ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๕ กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๖ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๗ กฎหมายการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๘ กฎหมายอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๔๙ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๐ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๑ กฎหมายรัฐสภา ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๒ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๓ กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๔ กฎหมายทหาร ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๕ กฎหมายอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๖ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน ๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๕๘ นิติเวชศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)