ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

0

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา นำโดย พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารเรียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพิจารณาการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๔ และการสอบสัมมนากลุ่มของนิสิตในหลักสูตรที่ผ่านมา

Share.

About Author

Leave A Reply