จัดสัมมนากลุ่ม ของนิสิตปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

0

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสัมมนากลุ่ม ของนิสิตปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meeting

Share.

About Author

Leave A Reply