แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร. วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๔๕ ดำรงตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply