แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๒๗ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply