พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์

0

               วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ในยุคดิจิทัล โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

               ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ นิสิตใหม่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พบอาจารย์ประจำหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ระดับหลักสูตร ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจกระบวนการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนิสิตและสร้างโลกทัศน์ในการเป็นนิสิตที่ดีต่อไป

Share.

About Author

Leave A Reply