ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

0

               วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ที่จะมีงานสัมมนาเตรียมความพร้อมในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ นิสิตจะออกฝึกประสบการณ์ที่หน่วยงาน วันที่ ๑๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และออกฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน วันที่ ๒- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply