สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

0

                    วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๙ รูป/คน โดยมี
                         ๑) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มจร.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
                         ๒)รศ.ดร.สำเร็จ ยุรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                         ๓)รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
                         ๔)รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
                         และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการ


Share.

About Author

Leave A Reply