โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี

0

                    ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเขียนตำรารายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ณ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

Share.

About Author

Leave A Reply