โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563

0

โครงการสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ภาคเรียนศึกษาที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563

                    วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง 503 อาคารเรียนรวมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ตลอดจนได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย เรื่อง A Roadmap to Ed.D in Buddhist Educational Administration ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจและและพร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต และคณาอาจารย์

S__5841019
S__5840961
S__5840962
S__5840963
S__5840964
S__5840965
S__5840966

Previous
Next

Share.

About Author

Comments are closed.