โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1

0

ชื่อโครงการ   :  โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

 

 หลักการและเหตุผล

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) ณ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา Doctor of Education Program in Buddhist Educational Administration ตามที่ทราบแล้วนั้น หลักสูตรจึงได้กำหนดให้นิสิตทั้งหลักสูตรแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ สามารถนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามเกณฑ์ มคอ.๒ ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ หลักสูตร แบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ตามลำดับ จึงได้เสนอโครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นิสิตแต่ละท่านได้เสนอหัวข้อ และเสนอแนะในด้านสำคัญ (Contents) และระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับดุษฎีนิพนธ์ (Research methodology) เพื่อเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพื่อให้งานดุษฎีนิพนธ์มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถนำหลักการ และทฤษฎีทางการศึกษาไปใช้ให้สอดคล้องกับศาสตรสมัยใหม่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ ได้นำเสนอหัวข้อ ดุษฎีนิพนธ์พร้อมวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และภายในได้วิพากษ์ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ พร้อมกับบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน นิสิตจบตามเกณฑ์ระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

๒. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พัฒนาต่อยอดขอเสนอขึ้นสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ต่อไป

 สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) เลขที่ ๕๗ หมู่ ๔ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)

วันเริ่มต้นโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดโครงการ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

49556 378777

Share.

About Author

Leave A Reply