โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.P.A.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วน สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได้
           ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชน และสังคม
           ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
           ๔. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ๓๐ หน่วยกิต

๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                ๑๐๔ หน่วยกิต

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๓หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์๓๒หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์หน่วยกิต

๓. วิชาเลือกเสรี                                       ๖   หน่วยกิต

๖. รายวิชาในหลักสูตร

๖.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ๓๐ หน่วยกิต

๖.๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘หน่วยกิต
๖.๑.๒ วิชาเลือก ๑๒หน่วยกิต

๖.๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                     ๑๐๔ หน่วยกิต

๖.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา                           ๓๐ หน่วยกิต

๖.๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์         ๓๓ หน่วยกิต

๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๐๙ พฤติกรรมองค์การ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 

๖.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต

๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๖ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๐-๖-๖) 
๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (๒) (๒-๐-๔) 
๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) (๒-๐-๔) 

๖.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๙ หน่วยกิต

๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๒๘ เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๑ การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าตาราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม๓ (๓-๐-๖)
๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 

๖.๓ วิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา