แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.สมควร นามสีฐาน วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา), ปร.ด.(พัฒนาสังคม) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๗๐๓๒ ดำรงตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply