คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปี พ.ศ. เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๒๕๖๓ ๔๓/๒๕๖๓ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น