ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑.  รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     :    หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Education in Teaching Social Studies

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           :    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Education (Teaching Social Studies)
ชื่อย่อภาษาไทย            :    ค.ด.  (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :    Ed.D. (Teaching Social Studies)

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)

                     สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  (Teaching Social Studies)

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑          ๕๔  หน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑           ๕๔  หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

                     ๕.๑ รูปแบบ
                                          หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี

                     ๕.๒ ภาษาที่ใช้
                                          การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

                     ๕.๓ การรับเข้าศึกษา
                                          รับผู้เข้าศึกษาเป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

                     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                                          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

                     ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                                          ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา