โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ

                         ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยนิสิตต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔  หน่วยกิต และศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

                     ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  ทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จำนวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑
๑.หมวดวิชาบังคับ    
    ๑.๑ นับหน่วยกิต
    ๒.๑ ไม่นับหน่วยกิต (๑๘) (๑๒)
๒.หมวดวิชาเอก
๓.หมวดวิชาเลือก
๔.ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖
รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๕๔