ดร.สมควร นามสีฐาน

อาจารย์

สถานที่เกิด ๓ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๗/๒๓ ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา
 • ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 • ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๔ พ.ศ. ๒๕๓๗ ป.ธ.๖ สำนักเรียนวัดตาลเรียง คณะจังหวัดขอนแก่น
 • งานคณะสงฆ์
  ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์งานสอนในระดับอุดมศึกษา
 • ๑. ระดับปริญญาตรี
 • ๑) รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ๒) รายวิชาวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ๓) รายวิชาปรัชญาทางการเมืองเบื้องต้น สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ๔) รายวิชาประชากรศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ๕) รายวิชาระบบราชการไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ๒ ระดับปริญญาโท
 • ๑) รายวิชาการสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ
 • ๒) รายวิชากลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา (บรรยายร่วม)
 • ๓) รายวิชาพระพุทธศาสนากับสังคม
 • ๔) รายวิชาพื้นฐานการสอนสังคมศึกษา
 • ๕) รายวิชาการพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา (บรรยายร่วม)
 • ๖) รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา (บรรยายร่วม)
 • ๗) รายวิชาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
 • ๘) รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู
 • ๙) รายวิชาปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา
 • ๒ ระดับปริญญาเอก
 • ๑) รายวิชา การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา
 • ๒) รายวิชา สัมมนาการสอนสังคมศึกษา
 • ๓) รายวิชา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
 • ๔) รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา
 • งานวิจัย
 • งานวิจัย
 • วิทยา ทองดี, สมควร นามสีฐาน, พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วช.) จำนวน ๑๕๗ หน้า
 • วิทยา ทองดี, สมควร นามสีฐาน, การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๑. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วช.) จำนวน ๑๘๐ หน้า.
 • สมควร นามสีฐาน, การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, รายงานวิจัย, ๒๕๖๑ , (ทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี), จำนวน ๑๒๘ หน้า
 • สมควร นามสีฐาน, การประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, รายงานวิจัย, ๒๕๖๒, (ทุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี), จำนวน ๑๒๘ หน้า
 • วิทยา ทองดี, สุรพล พรหมกุล, สุทธิพงษ์ สวัสดิ์ทา, สมควร นามสีฐาน, การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในอำเภอเมืองขอนแก่น, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๒, (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น) จำนวน ๑๖๐ หน้า
 • วิทยา ทองดี, สุรพล พรมกุล และ สมควร นามสีฐาน, การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงพุทธ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๑, (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วช.) จำนวน ๒๓๒ หน้า
 • วิทยา ทองดี และสมควร นามสีฐาน , การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในอำเภอเมืองของขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๒. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,)
 • วิทยา ทองดี และสมควร นามสีฐาน, รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยขบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศิลปะและการออกแบบเมืองขอนแก่น (The Creative Community development model by the Process of technology , through Environment, Well-bing, Art and Khon Kean City design, รายงานการวิจัย. ๒๕๖๓ (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (สกสว.)
 • สมควร นามสีฐาน, รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานการณ์ NEXT NORMAL ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น รายงานการวิจัย. ๒๕๖๔ (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  • ๑. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   • ๑)สมควร นามสีฐาน , การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”.วารสารวิชาการสันตพล ,(TCI 2) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 หน้า 12-19.
   • ๒)วิทยา ทองดี และ สมควร นามสีฐาน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน , แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ,(TCI ๑) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๑-๒๓๐https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243802
   • ๓)วิทยา ทองดี และ สมควร นามสีฐาน, การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, บทความวิจัย, ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ,(TCI 1) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ , (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๒). หน้า ๑๗๑ – ๑๘๔https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243802
  • ๒. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ (TCI กลุ่ม ๑ และ ๒)
   • ๑)สมควร นามสีฐาน, กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาแนวพุทธโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน แหล่งตีพิมพ์ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ และนานาชาติครั้งที่ ๓ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ หน้า ๔๘๐-๔๙๒
   • ๒)สมควร นามสีฐาน , การพัฒนานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑, แหล่งตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ,(TCI ๑) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๘๒-๙๕ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243755
   • ๓)สมควร นามสีฐาน, การพัฒนานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาตามแนวการสอนแบบพุทธวิธีในศตวรรษ ที่ ๒๑ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
   • ๔)สมควร นามสีฐาน, กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแบบพุทธวิธี แหล่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น,(TCI ๑) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) หน้า ๔๒-๕๕ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/243450/165206
   • ๕)สมควร นามสีฐาน, กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแบบพุทธวิธี, แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ,(TCI ๑) ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) หน้า ๒๗๗-๒๘๖ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/144891/158479
   • ๖)นางสิริญญา มารศรีและ ดร.สมควร นามสีฐาน, วิธีสอนทางเลือกของครูสังคมศึกษาในสถานการณ์โควิด ๑๙ (บทความวิชาการ),วารสาร มจร. อุบลปริทรรศน์ (TCI ๒)ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔)
   • ๗)อำนวยพร โฮมจูมจัง และ ดร.สมควร นามสีฐาน, ธุง : วัฒนธรรมอีสานกับการพัฒนาจิตใจ, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔)
   • ๘)พระมหาสุวัฒน์ กิตติเมธี (คงยืน) และอดร.สมควร นามสีฐาน, ฮดสรง : พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ผ่านความศรัทธาของชุมชนในสังคมอีสาน, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔)
   • ๙)พระมหาสุวัฒน์ กิตติเมธี (คงยืน) และอดร.สมควร นามสีฐาน, ฮดสรง : พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ผ่านความศรัทธาของชุมชนในสังคมอีสาน, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔)
   • ๑๐)พระมหาสุวัฒน์ กิตติเมธี (คงยืน) และอดร.สมควร นามสีฐาน, ฮดสรง : พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ผ่านความศรัทธาของชุมชนในสังคมอีสาน, วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔)
   • ๑๑)พระพัฒนพล สิริสุวรฺโณ (เพ็ชรไชย), สมควร นามสีฐาน, พุทธวิธีการจัดการเรียยนรู้สังคมศึกษายุค New Normal. ววารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔)
   • ๑๒)พระครูประโชติเมธาภรณ์, สมควร นามสีฐาน. หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสินติสุขในสังคมไทยตามหลักพุทธธรรม. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔)
    • ๓. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Scopus, Eric)
     • 1) Wichian Sanmee, Niraj Ruangsan, Vitthaya Thongdee, Somkuan Namseethan. Pramaha Mit Thitapanyo. (2021). Comparison of Buddhist Principles with Archaeological Execution. Psychology and Education. 58 (2): 5669-5674.http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2989/2656
     • 2)Niraj Ruangsan, Vitthaya Thongdee, Nites Sanannaree, Somkuan Namseethan. (2021). Buddhist Doctrines for Human Capital Development in Thailand, (Is accepted for oral / video presentation at “ICTEMR-2021” on 27 th – 28 th March 2021 at EITS, Thailand, all accepted papers will be published in Scopus Journals).
     • 3)Vitthaya Thongdee, Suraphon Promkun, Sutipong Sawatta, Somkhuan Namseethan, Niraj Ruangsan. (2021). The Model of Buddhist Learning Activities for Social Studies, Religion and Culture. Psychology and Education. 58 (2): 10498-10504. (Scopus)link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4021/3568
     • 4)Vitthaya Thongdee, Pranjitr Sukumal, Ekkarach Kositpimanvach, Somkhul Namsrithan, Phanthiwa Thabphumee, Niraj Ruangsan. (2021). The Buddhist Integrative Model in Promoting Master Teachers in Upper Northeast of Thailand. Psychology and Education. (in Accepted Status). (Scopus)link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4656/4105
     • 5)Witthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Panthiwa Thubphumee, Niraj Ruangsan. (2021). A Model of Creative Community Development in Khon Kaen: Buea-Ban (Old City Pillar Shrine). Multicultural Education Volume 7, Issue 4, 2021 link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4021/3568
     • 6) Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Phanthiwa Thubphumee, Niraj Ruangsan. (2022). The Development of Community Learning Center ‘Bue Ban’ in Driving the Smart City Policy in Khon Kaen, Thailand. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). Vol. 11, No. 2, June 2022, pp. xx~xx. ISSN: 2252-8822, DOI: 10.11591/ijere.v8.i1.ppxx-xx
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • ๑)พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ , การจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความ รับผิดชอบ ในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2562
 • ๒)นายสุหัชชา พิมพ์เนาว์ , การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนา ผู้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการแสงธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา เขตอีสาน ฉบับปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคาม-มิถุนายน 2562
 • ๓)นายศุภฤกษ์ ต่อพันธ์ , รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการ ด าเนินชีวิต ในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้น าเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารวิชาการแสงธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฉบับปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคามมิถุนายน 2562
 • ๔)พระอธิการมาวิน จนฺทธมฺโม (อ้วนจี), การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้พุทธวิธีการสอน เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2562 TCI 2
 • ๕)พระประนม ฐิตมโล, การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 TCI 2
 • ๖) พระสุทัศน์ อาภาธโร อรัญมาลา, การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้สะเต็มศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ พิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 TCI 2
 • ๗)พระจินดา สุชาโต (พรมชาลี), สภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จังหวัดกาฬสินธุ์, ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 TCI 1
 • ๘)พระมหาวัฒนา โชติปญฺโญ (รัตนนท์), การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕, ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 TCI 1
 • ผลงานการควบคุมและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • ๑)พระมหาเอกชัย วิสุทุทฺโธ, สมควร นามสีฐาน, การจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ ในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562
 • ๒)สุหัชชา พิมพ์เนาว์, สมควร นามสีฐาน, การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น, ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการแสงธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฉบับปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคาม-มิถุนายน 2562 (ร่วม)
 • ๓)ศุภฤกษ์ ต่อพันธ์, สมควร นามสีฐาน, รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้นำเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น, ตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารวิชาการแสงธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฉบับปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคาม-มิถุนายน 2562
 • ๔)พระมหาวัฒนา โชติปญฺโญ ,สมควร นามสีฐาน, การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕, ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 TCI 1
 • ๕)พระจินดา สุชาโต, สมควร นามสีฐาน, สภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จังหวัดกาฬสินธุ์, ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 TCI 1
 • ๖)พิษณุ หอมสมบัติ, สมควร นามสีฐาน, การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักฆราวาสธรรม 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2563) TCI 2
 • ๗)พระปลัดวิศิษฐ์ ชาวโน, สมควร นามสีฐาน, การบูรณาการการเรียนรู้นวัตวิถีเชิงพุทธ : กรณีศึกษาหัตถกรรมผ้าย้อมคราม ของชุมชนบ้านตาด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายนย 2563) TCI 2
 • ๘)พระจิรศักดิ์ คุณวํโส, สมควร นามสีฐาน, การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา โดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม- ธันวาคม 2562) TCI 2
 • ๙)พระอภิสิทธิ์ สุขวโร, สมควร นามสีฐาน, ศึกษาการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอน ที่ยึดหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม- ธันวาคม 2562) TCI 2
 • ๑๐) วิรัตน์ ทองภู, สมควร นามสีฐาน, การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2563) TCI 2
 • พระศุภเดช ธมฺมธโร (สัตถาผล), สมควร นามสีฐาน, การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อิทธิบาท๔สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น ,ไตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม- กันยายน 2564) TCI 2
 • ๑๑)PhraTaxi Keokalong, สมควร นามสีฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในยุค NEW NORMAL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม- กันยายน 2564) TCI 2
 • ๑๒)นางสุรีพร ชาบัตรบุณฑริก, สมควร นามสีฐาน,รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักพุทธวิธีของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑๙, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2563) TCI 2
 • ๑๓)นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์, สมควร นามสีฐาน, การศึกษาการใช้ Plickers ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ 6 ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- ธันวาคม 2563) TCI 2
 • ๑๔)พระศุภเดช ธมฺมธโร (สัตถาผล),สมควร นามสีฐาน, การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อิทธิบาท ๔ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
 • ๑๕)พระทนงศักดิ์ จารุธมฺโม (เสริฐแสงดี) ,สมควร นามสีฐาน, การจัดกิจกรรมคลายทุกข์ตามแนววิถีพุทธในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
 • ๑๖)พระแท็กซี่ อาทิตฺโต (แก้วกาหลง), สมควร นามสีฐาน, พฤติกรรมการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในยุค NEW NORMAL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์