ผศ.ดร.ประยูร แสงใส

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 3/1273 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ Ph.D.(Education) (หนังสือผลการเทียบคุณวุฒิที่ ศธ.๐๕๐๖(๒)๗๗๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฏาคม๒๕๖๐) Panjab University พ.ศ.๒๕๓๑ M.A.(Education Panjab University พ.ศ.๒๕๒๗ พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑.ระดับปริญญาตรี : (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) ๑) รายวิชา หลักการและปรัชญาการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒) รายวิชา ภูมิศาสตร์สำหรับครู สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓) รายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับครู สาขาวิชาสังคมศึกษา ๔) รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕) รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒.ระดับปริญญาโท (พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน) ๑) รายวิชาการบริหารหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาบริหารการศึกษา ๒) รายวิชาการบริหารโรงเรียนวิธีพุทธ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ๓) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๔) รายวิชาพระไตรปิฏกวิเคราะห์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
งานวิจัย 1. ประยูร แสงใส, การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย) จำนวน ๑๖๕ หน้า 2. วิทยา ทองดี และประยูร แสงใส, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รายงานการวิจัย, ๒๕๖๐ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย) จำนวน ๑๗๕ หน้า 3. พระสำรอง สุญฺญโต และประยูร แสงใส, แนวทางการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย,๒๕๖๑, จำนวน ๑๗๐ หน้า 4. ประยูร แสงใส, แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่น, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย) จำนวน ๑๗๕ หน้า 5. พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต และประยูร แสงใส, รูปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ, รายงานการวิจัย, ๒๕๖๒ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย) (ร่วมวิจัย)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1. ประยูร แสงใส, การบริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยารามกับสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาภาษาบาลี, ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น. หน้าที่ ๒๐๙-๒๑๑ 2. ประยูร แสงใส, แนวทางการสร้างแรงจูงใจตามหลักอิทธิบาท ๔ แก่ผู้เรียนภาษาบาลี ของสำนักศาสนศึกษาคณะสงฆ์ภาค ๙, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI ๑) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐. หน้าที่ ๙๓-๑๐๔. 3. ประยูร แสงใส, การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ,(TCI 1) ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘. จำนวน ๑๖๕ หน้า 4. วิทยา ทองดี และประยูร แสงใส, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ,(TCI 1) ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗๕ หน้า 5. พระสำรอง สุญฺญโต และประยูร แสงใส, แนวทางการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ,(TCI 1) ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓-๑๒๕ 6. ประยูร แสงใส, แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่น, ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ ๙ ระดับชาติครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”๑-๓ เมษายน ๒๕๖๑, หน้า ๑๖๐- ๑๗๐. 7. พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต และประยูร แสงใส, รูปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ, พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร JBER ,(TCI 2) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒, หน้า ๑๑๐-๑๒๑ 8. ประยูร แสงใส, แนวคิดเรื่องน้ำในพระพุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI ๑) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๗๗-๑๘๗. 9. ประยูร แสงใส, ความตาย : สัจธรรมคุณค่าและสารประโยชน์มุมมองทางพระพุทธศาสนา,พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI ๑) ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๘๑-๒๙๓.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์