อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     ๑. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
                     ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
                     ๓. นักวิชาการตามสถาบันการศึกษาและองค์กรของรัฐ/เอกชน
                     ๔. นักวิชาการอิสระทางสังคมศึกษา
                     ๕. นักวิจัยทางสังคมศึกษาและสังคมศาสตร์
                     ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น อนุศาสนาจารย์/ครู
                     ๗. ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน