ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

สถานที่เกิด อุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน 445/15 หมู่บ้านพิมานบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ ต.ศิลา อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบพาณิชยศิลป์
 • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา Buddhist Studies
 • ปริญญาโท Master of Art in Buddhist Studies, University of Sydney (with Merit)
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Religious Studies (Buddhism), University of Sydney (ทุนการศึกษา RTS, Research Training Scheme Project, กระทรวงศึกษาธิการ, รัฐบาลออสเตรเลีย)

การศึกษาทางธรรม

 • นักธรรมเอก, เปรียญธรรม 3 ประโยค, จูฬธรรมิก ตรี

การศึกษาอื่นๆ

 • E-Test (English Entrance Test, Score: 4/5) of the University of Sydney, Australia
 • Advance Academic English Program, CET (Centre for English Training), University of Sydney, Australia
 • 625 hours of General English at Central TAFE, Perth, Australia
 • General English Course at ACL English Institute, Sydney, Australia
 • IELTS Preparation Course at Central TAFE, Perth, Australia
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
งานวิจัย
 1. Vitthaya Tongdee, Suraphon Promgun, Sutipong Sawadta, Somkhuan Namseethan, Veerasak Pueksatewat, Niraj Ruangsan. A Study of the Changing Model of Sufficiency Economy and New Economy in Mueang Khon Kaen District Community. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2019)
 2. Niraj Ruangsan. Application of Buddhist Doctrines for Developing and Solving the Health Problems of Community. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2016).
 3. Niraj Ruangsan. Evaluation of Bachelor of Art in Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus. (2017)
 4. Panya Klaydej, Umphon Buddasarn, Suphakarn Wichanati, Pachabodee Yamsunthorn, Niraj Ruangsan (2017). A Study of Networking Development of Sangha Education Management for Reserving of Thai Social Development in 21st Century.
http://www.mcuir.com/xmlui/handle/123456789/605
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ (Scopus & ERIC)
Scopus Q3
 1. Ekkarach Kositpimanvach, Prachitr Mahahing, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Phrahonda Kemma, Ausadanit Kotchai, Niraj Ruangsan. A Model of Transformational Leadership of Private Schools in Khon Kaen, Thailand. Multicultural Education, (accepted for April 2021). (Scopus Q3), Journal link: http://ijdri.com/me/
 2. Tharach Arreerard, Woraphapa Arreerard, Niraj Ruangsan. IoT System for Mushroom Cultivation in Greenhouse of Mahasarakham Communities. Journal of Green Engineering, 2021. 11(2). p. 1680-1695. (Scopus Q3), Journal link: http://www.jgenng.com/volume11-issue2.php
Scopus Q4 & ERIC:
 1. Niraj Ruangsan, Phrasophonphatthanabundit, Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Wichian Sanmee, Ekarach Kositpimanvach. ‘Buddhist Instruction Care for Thai Elderly in the Upper Northeast’. Psychology and Education, 2021. 58(1): p. 1513-1517. (Scopus Q4 & ERIC), Journal link: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/938, ERIC link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj+Ruangsan
 2. Wichian Sanmee, Niraj Ruangsan, Prapas Kaewketpong. ‘Online Instructional Activities for Creative Internet Use of Tertiary Students in Thailand’. Psychology and Education, 2021. 58(1): p. 1453-1457. (Scopus Q4 & ERIC), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/928, ERIC link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj+Ruangsan
 3. Niraj Ruangsan, Wichian Sanmee, Bunsong Nasaweang, Phramaha Mit Thitapañyo, Phramaha Papon Saengyoi.‘A Model of Knowledge Management for Local Herbal Healers Based on Sufficiency Economy Philosophy in Thailand’. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 3666-3671. (Scopus Q4 & ERIC), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2627 , ERIC link: https://eric.ed.gov/?q=Niraj+Ruangsan
Scopus Q4:
 1. Tharach Arreerard, Woraphapa Arreerard, Naruedol Sawatsri, Niraj Ruangsan. ‘Smart Farm: Solar Chili Greenhouse by IoT Control System in Kalasin’. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 3696-3703. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2632
 2. Wichian Sanmee, Niraj Ruangsan,Vitthaya Thongdee, Somkuan Namseethan, Phramaha Mit Thitapañyo. ‘Comparison of Buddhist Principles with Archaeological Execution’. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 5669-5674. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2989/2656
 3. Phramaha Mit Thitapañyo, Phrasophonphatthanabundit, Phrakhrusudhikhambhirayana, Jansiri Ployngam, Niraj Ruangsan. ‘Communal Consciousness of ASEAN Socio-Cultural Community: Conceptual Analysis, Perspective and Process through Songkran Tradition’. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 3661-3665. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2628/2296
 4. Niraj Ruangsan, Nuttapong Khachornsaengcharoen, Phramaha Daosayam Klalod, Amonrat techanok, Phramaha Sombat Sukprasert, Ekkarach Kositpimanvach. Collocational Instruction for Improving Undergraduate Student Competency in English Reading and Writing. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 9575-9580. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3737
 5. Phrasophonphatthanapundit, Ekkarach Kositpimanvach, Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Chulapunpon Thanaphaet, Phrahonda Khemma, Niraj Ruangsan. The Administration Model of Private Schools under KKPEO in 21st Century. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 9588-9594. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3740
 6. Sunthon Saikham, Sombat Rattanakorn, Surasak Chanpla, Prachitr Mahahing, Phamaha Phisit Suebnisai, Niraj Ruangsan. Educational Administration of Buddhist Schools under OBCP. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 4210-4212. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4659/4108
 7. Nites Sanannaree, Sukanda Chantawaree, Sawat Hadpagdee, Adun Lanwong, Kriangsak Niltakan, Niraj Ruangsan. Communication for Social Reconciliation in Buddhism. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4205-4209. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4658/4107
 8. Jaras Leeka*, Phramaha Jaroon Ritthithit, Phrakhrubhavanabodhikun (Somchai Phangmuenwai), Phrakhu Baidika Narint Sachaiyan, Phra Sombat Sukprasert, Niraj Ruangsan. The Analytical Study of Belief in Isan Community Forest Conservation. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4199-4204. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4657/4106
 9. Vitthaya Thongdee, Pranjitr Sukumal, Ekkarach Kositpimanvach, Somkhuan Namseethan, Phanthiwa Thabphumee, Niraj Ruangsan. The Buddhist Integrative Model in Promoting Master Teachers in Upper Northeast of Thailand. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4194-4298. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4656/4105
 10. Phrakrupalad Boonchuay Auiwong, Siamporn Panthachai, Phrasophonphatthanapundit, Prayong Saenpuran, Chakkapan Wongpornpavan, Niraj Ruangsan. Buddhist Educational Administration Vision for Monastic Schools under OBSN, Thailand. Psychology and Education, 2021. 58(3): p. 4191-4293. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4655/4104
 11. Woraphapa Arreerard, Niraj Ruangsan. Promoting People Potential for Digital Village Development in Mahasarakham. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 10416-10423. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4011
 12. Vitthaya Thongdee, Suraphon Promkun, Sutipong Sawatta, Somkuan Namseethan, Niraj Ruangsan. The Model of Buddhist Learning Activities for Social Studies, Religion and Culture. Psychology and Education, 2021. 58(2): p. 10498-10504. (Scopus Q4), Journal link: http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4021/3568
บทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (TCI)
 1. Niraj Ruangsan. Mahachula-Academic Proactive Propagation of Buddhism at Khon Kaen Campus. The Journal of the International Buddhist Studies College. 2017. 3(2). p. 89-97. (TCI 2). Journal Link: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ibsc/article/view/208845
 2. Niraj Ruangsan. ‘Importance of the Vinaya and Monastic Code’, in ‘Dhammathas Journal’ 16, Volume 3, July-October 2015, ISSN: 1513-5845. (TCI 01), Journal Link: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/78825
 3. Vitthaya Thongdee, Suraphon Promgul, Niraj Ruangsan. Development of Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand Presented in ‘Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC), 22-24 November 2016, Kyoto, Japan’, Published in ‘Dhammathas Journal’ 16, Volume 3, November-December, 2015, ISSN: 1513-5845) (TCI 01), Journal link: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/79789/63664
 4. Niraj Ruangsan. ‘Application of Buddhist Principles to Archeological Science’, 16, Volume 3, November-December 2015, ISSN: 1513-5845, (TCI 01, Special Issue).
บทความวิชาการที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 1. Niraj Ruangsan. The Two Truths in Buddhist Thought (International Conference), presented in ‘The 4th National and the 2nd International Conference on Buddhist Innovation for Developing Thailand’, (NIC2017), Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus, 31 March 2017
 2. Niraj Ruangsan. The Role and Status of Deities in Tibetan Buddhist Practice, presented in ‘The 4th National and the 2nd International Conference on Buddhist Innovation for Developing Thailand’, (NIC2017), Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus, 31 March 2017
 3. Niraj Ruangsan. ‘A Comparative Study of Pilgrim Accounts on Śrâvatî city’ (International Conference)} presented in ‘The 4th National and the 2nd International Conference on Buddhist Innovation for Developing Thailand’, (NIC2016), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, 31 March 2016, Link: http://www.journal-phimoldhamma.com/files/r1_inter.pdf
 4. Niraj Ruangsan, Vitthaya Thongdee, Nites Sanannaree, Somkuan Namseethan. ‘Buddhist Doctrines for Human Capital Development in Thailand’. International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills in the 21st Century Research. 27-28 March 2010. EITS-Thailand. International Conference 2021 | Thailand Conference 2021 | Upcoming Conference Thailand - ICTEMR
ตำราวิชาการ งานแปล
1) Commemorative Book: The 12th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak (28-30 May 2015), Mahachulalongkornrajavidyalaya University
เอกสารประกอบการสอน - Dhamma in Advanced English 101 414
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ปี 2015 - 2016
 • Lecturer, Department of Buddhist Studies, Department of English Language (Invited Lecturer), MCU KK
 • Staff at Language Centre, MCU KK
 • Editorial board of The 3rd National and The 1st International Conference (NIC2016) on ‘Integration of Buddhism with Research to Develop a Sustainable Society’, MCU KK
 • MCs of the Opening Ceremony of The 3rd National and The 1st International Conference (NIC2016)
 • Instructor of TOEIC preparation course, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham
 • Instructor of English for occupational preparation for the fourth year students of the Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham
 • Translator of both Eng-Thai/ Thai-English (up to 500 papers translated)
 • English Instructor of IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP, TU-GAT, GAT, PAT preparation courses at EFL English Teaching School, Khon Kaen, Thailand (Three years)
 • English Instructor for Medical Staff at Sirikit’s Heart Centre, Srinakarin Hospital, Khon Kaen, Thailand
 • Instructor of TOEIC test preparation for Khon Kaen University’s students and Rajamangala University’s students
 • Instructor of TOEIC test preparation for Staff at SCG company, Khon Kean, Thailand

2010-2011

 • Private English Instructor for E-Test of University of Sydney, Sydney, Australia
 • Secretary of the Ceremonial Director and Designer of the Fourth Celebration of the United Nations Day of Vesak at the Parliament House , Canberra, Australia
 • Member of Committee of ISEB: International Seminar on Early Buddhism, Santa Sophia College, University of Sydney
 • Secretary of the Ceremonial Director and Designer of the Third Celebration of the United Nations Day of Vesak, Olympic Park, Sydney, Australia
 • Secretary of the Ceremonial Director and Designer of the Second Celebration of the United Nations Day of Vesak, Melbourne, Australia
 • Secretary of the Ceremonial Director and Designer of the First Celebration of the United Nations Day of Vesak, Sydney, Australia etc.
สมณศักดิ์