การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตร

                     ๑. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                     ๒. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                     ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

                     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒