แผนการศึกษา

แผนการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


แผนการศึกษา แบบ ๑.๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
๒๒๐  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา (๓)
๒๒๐  ๑๐๒ ปรัชญาแห่งศาสตร์การสอนสังคมศึกษา        
๒๒๐  ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการสอนสังคมศึกษา (๓)
๐๐๐  ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓)
วิชาเอก        
(๓)
วิชาเลือก        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)      

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
๒๒๐  ๒๐๔ สัมมนาการสอนสังคมศึกษา  (๓)
๒๒๐  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการสอนสังคมศึกษา (๓)
วิชาเอก        
๒๒๐  ๒๐๗ กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการสอนสังคมศึกษา (๓)
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
       
วิชาเอก        
       
วิชาเลือก        
       
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคการศึกษาที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
       
วิชาเอก        
       
วิชาเลือก        
       
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคการศึกษาที่ ๕

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
       
วิชาเอก        
       
วิชาเลือก        
       
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคการศึกษาที่ ๖

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
       
วิชาเอก        
       
วิชาเลือก        
       
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

แผนการศึกษา แบบ ๒.๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
๒๒๐  ๑๐๑ พระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๑๐๒ ปรัชญาสังคมศึกษา
๒๒๐  ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการสอนสังคมศึกษา
๐๐๐  ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน        
วิชาเอก (๓)
     
วิชาเลือก      
     
รวมนับหน่วยกิต      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
๒๒๐  ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๒๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการการสังคมศึกษา (๓)
วิชาเอก        
๒๒๐  ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนเพื่อการสอนสังคมศึกษา
วิชาเลือก
     
รวมนับหน่วยกิต      
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

ภาคเรียนที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
วิชาเอก        
๒๒๐  ๓๐๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา (๓)
วิชาเลือก        
๒๒๐  ๓๑๐ พุทธวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๓๑๑ เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๓๑๒ การจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๓๑๓ การจัดการและการประเมินโครงการสอนสังคมศึกษา (๓)
๒๒๐  ๓๑๔ ยุทธศาสตร์เพื่อการสอนสังคมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (๓)
ดุษฎีนิพนธ์
๘๐๐ ๒๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคเรียนที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
     
วิชาเอก        
     
วิชาเลือก        
     
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคเรียนที่ ๕

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
     
วิชาเอก        
     
วิชาเลือก        
     
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒      
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต      

ภาคเรียนที่ ๖

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ        
     
วิชาเอก        
     
วิชาเลือก        
     
ดุษฎีนิพนธ์        
๘๐๐ ๓๐๐  ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ ๓๖
รวมนับหน่วยกิต ๑๒      
รวมไม่นับหน่วยกิต