Author Anyada Tasao

คำสั่ง/ประกาศ
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์
0

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกันคุณภาพการศึกษา
0

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คำสั่ง/ประกาศ
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

คำสั่ง/ประกาศ
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

ข่าวสาร
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

1 2 3 4