การอบรมเชิงปฏิบัติกร “กรวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม M Plus”

0

วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การอบรมเชิงปฏิบัติกร “กรวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม M Plus” วิทยากรโดย : ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และคณะ

เพื่อนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับนโยบาย และหลักการบริหารการศึกษา เพื่อสังเคราะห์เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร/สาขาวิชาอื่นๆ ภายใน ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันอุดมศึกษ รวมทั้งหน่วยงานทางวิชาซีพการบริหารการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต อย่างสอดคล้อง

กับมาตรฐานและคุณภาพทางการบริหารการอุดมศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply