ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง

งานวิจัย

พ.ศ. เรื่อง หมายเหตุ
2561 การสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <อ่านต่อ>  
2560 การพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก่น <อ่านต่อ>  
2558 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <อ่านต่อ>