ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

๑) จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจะกำหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
๒) จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้

๑) แผน ก

แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต

๒) แผน ข

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และทำสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต จำแนกประเภทดังนี้
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า

ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ

ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ หรือระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

๑) รายวิชาที่กำหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒) รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต